ನೂರೆಂಟು ಮಾತು ಹಾಗೂ ತಲೆಬರಹ

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು- ನೂರೆಂಟು ಮಾತು ಹಾಗೂ ತಲೆಬರಹ ಎಂಬ ಹಣೆಬರಹ- ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅಂಕಿತ ಪ್ರಕಾಶನ ಈ ಎರಡೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಡಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗಿತ್ತು

DSC_0167

DSC_0035

DSC_0085 DSC_0115

DSC_0177

DSC_0052 DSC_0116

DSC_0235

DSC_0277 DSC_0192 DSC_0242 DSC_0111

DSC_0293 DSC_0315

DSC_0248

%d bloggers like this: