ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

ಪಟ್ಟಾಂಗ’ದ ಜಗಲಿ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತುಣುಕು ಇಲ್ಲಿದೆ

%d bloggers like this: