ಕೆರೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ…

invitation

ರಾಶಿ ಚಕ್ರ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ

rashi-0002

ಮಹಿಳೆ: ಒಂದು ನೋಟ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ-

dsc_0039

dsc_0052 dsc_0051

dsc_0196

dsc_0098 dsc_0101

dsc_0117 dsc_0169

dsc_0222

ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಮೊಳೆ

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
chaplin_in_picture_cover_book_thumb
ಚಾಪ್ಲಿನ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಮೊಳೆ

img_82351

ಡಾ. ಲೀಲಾ ಸಂಪಿಗೆ ಅವರಿಂದ

%d bloggers like this: