ಯಾಕೋ ಇದೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಯಿತು….

m01_17197521

m25_17198045

m35_17197701

m24_17206187

m22_17211945

m11_17205139

m33_17213043

m29_17196985

m31_17196241

Courtesy: Boston.com

ಯಾಕೋ ನೀಲಾಂಜಲ ಕೂಡಾ ನೆನಪಾದರು

ಮಹಮದ್ ಕಂಡ ಆಸ್ಕರ್

cartoonoscar

ಭಿನ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತರು

invback

inv

%d bloggers like this: